Oppsummering:

Menighetsrådet oppsummerer prosessen ”Konflikt og forsoning” slik:

Konflikt og forsoning. Vi ser på Tananger menighets nære historie og søker å lære av den.” – prosessen og møtet 20. januar 2013.

Da MR jobbet med strategidokumentet januar 2012, kom det tydelig frem at flere i rådet opplevde en udefinert, ugrei ”verkebyll” i menighetslivet. Dette valgte MR å ta på alvor. Tananger menighet har som verdi å være et åpent, inkluderende og raust fellesskap – med rom for mangfold. Da måtte vi ta signalene på alvor.

Vi valgte å knytte til oss prest og veileder Sverre Stoltenberg. Han er kjent som en fagperson med rik kompetanse på konflikter i kirke og kristne fellesskap. Det var nokså klart at ”verkebyllen” hadde å gjøre med en konflikt på 90-tallet som det ikke lyktes å løse på en tilfredsstillende måte.

Det har funnet sted samtaler med Sverre Stoltenberg. Det har funnet sted samtaler med menighetens egen veileder Solveig Fjetland Persett som på fellesrådets regning har fulgt staben en periode. Prost Kjetil Aano og Kirkeverge Trygve Torgersen har deltatt i prosessen. Prosessen munnet ut i et åpent møte i Tananger kirke 20. januar med tema ”Konflikt og forsoning. Vi ser på Tananger menighets nære historie og søker å lære av den.”
Prost Kjetil Aano, sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, menighetsrådsleder Siv Elin Mæland og Sverre Stoltenberg hadde innlegg.
Møtet ble annonsert på kunngjøringsplass i gudstjenester, på menighetens hjemmeside, i menighetsbladet, ved telefon/sms og e-post.
Innleggene er tilgjengelige for de som ønsker å lese.

Det er fem viktige ting MR står fast ved:

  1. Det skjedde ting i menighetens ledelse på 90-tallet, som ikke skulle ha skjedd. Dette førte til at mennesker i menigheten ble påført store belastninger som de skulle ha vært spart for. Det var riktig av noen å varsle om dette.
  2. Vi anerkjenner at det sviktet på ledelsesnivå den gangen konflikten pågikk. Dette er nå beklaget offentlig fra kirkens ledelse ved prost Kjetil Aano i møtet 20. januar 2013.
  3. Vi anerkjenner at folks virkelighetsbilder – relatert til historien på 90-tallet, er forskjellige. I møtet 20. januar gjorde vi tydelig den delen av virkeligheten, som ikke har ikke kommet godt nok fram før. Kvelden 20. januar ble opplevd svært positivt av mange, men ikke av alle. Dette har å gjøre med menneskers ulike virkelighetsbilder i forhold til konfliktsaken. Slike reaksjoner er forståelige, men vi håper at det i tiden fremover er mulig å supplere og eventuelt korrigere det bildet man har der det er nødvendig.
  4. Uansett ståsted i den gamle konflikten og uansett virkelighetsbilde, har alle en likeverdig plass i menigheten.
  5. Menighetsråd og stab har nå fokus på og jobber sammen om å bygge menighet. Vi vet at dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid, og har derfor valgt å kalle prosessen: Å bygge menighet stein på stein. Vi ser fremover og vil jobbe for å være et åpent, inkluderende, raust fellesskap. Dette er et stykke kulturarbeid. Sverre Stoltenberg utfordret oss til å fortelle nye historier om Tananger Menighet, historier som bygger opp menigheten. Vi skal ta erfaringene fra det som har vært vanskelig og konfliktfylt på alvor og ikke benekte det. Samtidig skal vi se fremover og ha fokus på hva som er byggende for menigheten.

Vedtak:

Oppsummeringen blir tilgjengelig på menighetens hjemmeside. Manus fra innleggene trykkes opp og er tilgjengelig i papirformat ved henvendelse til kontoret.

konflikt_forsoning_jan_2013

NB: Møtet var 20. januar 2013